Описание

Основният фокус на тази книга е разбирането на промяната във формулите на Посвещение, възникнали с настъпването на Новия Еон – Еонът на Детето – през 1904 г. Тя черпи от дълбините на Юнгианската психология, световната митология и религия,
ученията на Алистър Кроули и доктрините на Мистериалните традиции. Обяснява как откровенията, неповторими за този етап на човешката еволюция, въздействат върху работата на отделния аспирант. Много от написаното тук е разкрито за първи път, с най-
голямо внимание това да бъде направено на ясен и точен език. Посвещение в Еона на Детето е първата публикация на някои от устните инструкции на съвременния А∴А∴, обучителния орден съоснован от Алистър Кроули през 1906-1907 г.
Дж. Даниел Гънтър пише с яснота, авторитет и убедителна задълбоченост относно скрити и трудни теми, каквито са еволюцията на Телема след заветите, дадени на Алистър Кроули в Светите Книги.Toй включва много илюстрации за изясняване на изложението.
Това е една от онези редки книги, която се издига в някои пасажи до нивото на едно трансмитирано доктринално прозрение. И все пак начинът на писане на Гънтър винаги остава обоснован със солидни познания, със специално внимание към египтологията и
психологическите изследвания К. Г. Юнг и Ерих Нойман. Книгата е написана от гледна точка на опитен учител и затова академичният стил на Гънтър достъпен за нови ученици.
От друга страна, практикуващите с опит ще намерят за особено възнаграждаващ нейния неколкократен прочит.
Тази книга е същевременно озарена и озаряваща и добре дошло попълнение към издаваната след Кроули литература. Тя несъмнено заслужава място в учебните програми А∴А∴, както и на О.Т.О., и заслужава да бъде приветствана и внимателно изучавана от
Телемити като цяло.

Хименеус Бета – Външен Глава на Ордо Темпли Ориентис

Дж. Даниел Гънтър предоставя прелестно изработено описание на съвременния път на Посвещение – начините, по които Човек става Бог. По мое мнение, това е най-важната оригинална творба за публикуване от смъртта на Алистър Кроули насам.

Джеймс Васерман – Автор на В Центъра на Огъня

Дж. Даниел Гънтър е дългогодишен ученик на езотерицизъм, митология и религия. Повече от тридесет години е член на А∴А∴, обучителният Орден, основан от Алистър Кроули. Той е считан за един от най-изтъкнатите авторитети на доктрините на Телема и синкретичния метод на Магия и Мистицизъм, преподаван от А∴А∴. Той е член на редакционната комисия на The Equinox, публикувана от Weiser и е служил като експерт и съветник за голям брой други публикации в сферата на окултизма

 

“Initiation in the Aeon of the Child is the first publication of some of the oral instructions of the modern A:. A:., the teaching order co-founded by Aleister Crowley. J. Daniel Gunther writes with clarity, authority, and persuasive earnestness about recondite and difficult subjects. He employs copious illustrations to clarify his exposition. This is one of those rare books that rise, in some passages, to the level of transmitted doctrinal insight. It is clearly deserving of a place in the curricula of both A:.A:. and O.T.O., and it deserves to be welcomed
and studied carefully by Thelemites of all persuasions.”

HYMENAEUS BETA – Frater Superior, Ordo Templi Orientis

J. Daniel Gunther provides a beautifully crafted description of the modern path of Initiation, an exposition of the means by which man becomes God. In my opinion, this is the most important original work to be published since the death of Aleister Crowley.

JAMES WASSERMAN – Author of In the Center of the Fire

J. Daniel Gunther is a life-long student of Egyptology, mythology, psychology, religion, and esotericism. For over forty years he has been a member of A∴A∴, the teaching and testing Order established by Aleister Crowley. He is considered one of the foremost authorities on the
doctrines of Thelema and the syncretic method of Magick and Mysticism taught by A∴A∴. He is on the editorial board of The Equinox, published by Weiser, and has served as consultant and advisor for numerous other publications.